ចំអន់លេងសំណួរ

01:30 306

ពណ៌: Cristal មត្រូវសម្រាប់អ្នកនិងមានចំណុចនោះទេក្នុងការទប់ទដែលក្រាស់សត្វលាឬមុខស្អាត។ ទទួលបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីច្រៀងបើកទាំងពីដូនតាខ្មៅស្វិតនិងរីស់ពួកគេចំអន់លេងជើង។
ពេញវ័យន្ត hashtag #ក្មេងលេង #ទាសភាព #ន្លឺភ្លើ #ស្សនៈ ស្វែងរក

ទាក់ទងពេញវ័យន្ត

ល្អន្នាការ